SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

 

przeciw-pozarowe

Sygnalizacja Alarmu Pożarowego (SAP)

składa się ze skomplikowanej sieci czujek optycznych i termicznych rozmieszczonych w obiekcie. Za pomocą okablowania czujki łączą się z mikroprocesorową centralą. W przypadku przekazania przez detektory lub ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) sygnału o zagrożeniu, skonfigurowana według określonych parametrów centrala generuje sygnał alarmowy pierwszego stopnia, autonomiczny dla danego obiektu. Drugi stopień alarmu ewentualnie powiadamia jednostkę Straży Pożarnej o zaistnieniu  pożaru oraz może uruchomić system tryskaczowy. Nowoczesne systemy sygnalizacyjne sterują całym scenariuszem pożarowym.

Oferujemy pomoc i wsparcie techniczne w tym obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną.

 

W jakich obiektach wymagany jest system sygnalizacji pożarowej?

 

Zgodnie z § 28. ust.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego

wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
 1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,
 2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2,
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300,
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500,
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o    liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym,
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub     regionalnym,
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra (kolei podziemnych),
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.